Merhaba, bugün 16 Ocak 2021 Cumartesi

KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ/BÜYÜKKARIŞTIRAN ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi/ Atıksu Arıtma Tesisi Etüt - Proje ve Kollektör Hatları, Altyapı Uygulama Projeleri yapımı, AAT yeri onaylı sınır kapsamına alınmasına ait dosyanın hazırlanarak Bakanlığa sunulması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talep ettiği Mühendislik Hizmetleri işi ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Yeni Mh. Kervan Sk. No12/2 Büyükkarıştıran-

Lüleburgaz/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 436 20 02-03 / 0 288 436 20 17

c) Elektronik Posta Adresi : buyukkaristiranosb@gmail.com

d) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı : Özhan ÖNDÜL / Bölge Müdürü

e) İhale dökümanının görülebileceği yer : Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölge

Müdürlüğü

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 582ha'lık Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi, Atıksu Arıtma Tesisi Etüt - Proje ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talep ettiği tüm Altyapı Uygulama Projeleri ve Mühendislik Hizmetleri işidir.

b) Yapılacağı yer : Kırklareli-Lüleburgaz/Büyükkarıştıran Islah

Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi : 180 (yüzseksen) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi/

Büyükkarıştıran-Lüleburgaz-KIRKLARELİ

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 24.Nisan.2017 - Saat: 17:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler

İsteklileri ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi:

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını veya şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale konulu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde vermiş olduğu teklif bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimlerinin gösteren belge.

d) İhale dökümanı Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı almaları zorunludur.